Verwijzing en vergoeding

Kosten en vergoeding 2018

Per 1 januari 2016 heeft psychologenpraktijk Burgers geen contract afgesloten met de verschillende zorgverzekeraars. Dit houdt in dat we spreken van niet-gecontracteerde zorg. Het is afhankelijk van uw polis, welk percentage van het behandeltarief u vergoed zult krijgen.

Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis.

• Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar een deel van de kosten van niet-gecontracteerde zorg, meestal zo’n 60 tot 80%. Een budgetpolis is een afgeslankte vorm van een naturapolis. Hierbij is de vergoeding lager.

• Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar 100% van het gemiddelde tarief dat wordt gehanteerd, vraag goed na wat dat voor uw polis betekent. In de regel is een restitutiepolis per maand iets duurder. Zie voor vergoedingen ook www.contractvrijepsycholoog.nl.

Belangrijkste voorwaarden voor vergoeding:

De term eerstelijns psychologische zorg is vervangen door Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ).

• u heeft een verwijzing van uw huisarts voor GBGGZ.
• de datum op de verwijsbrief dient vóór het eerste consult bij ons te liggen.
• in de verwijsbrief dient een vermoeden te staan van een DSM-diagnose.

Na een intake procedure, stelt de psycholoog de definitieve DSM-diagnose en wordt er een passend zorgzwaartepakket (behandeltraject) gekozen. De vergoeding hangt af van de ernst van uw problematiek en komt overeen met een kort-, middel-, of intensief zorgzwaartepakket.

NZa-tarief prestaties 2018 (vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

PrestatieErnstGemiddelde tijdsduurTarief
KortLichte DSM Stoornissen295 min€ 487,26
MiddelMatige DSM stoornissen495 min€ 830,23
IntensiefErnstige DSM stoornissen750 min€ 1.301,85
TransitieConsultatie, terugverwijzing of onvolledig behandeltraject120 min€ 198,88

De facturering van de behandeling wordt achteraf gedaan, dus als de behandeling is afgerond, of na 365 dagen. U ontvangt middels mail de nota, die u zelf dient te betalen. Deze nota dient u daarna in bij uw zorgverzekeraar, die het in uw polis vastgelegde percentage vergoedt aan u. U wordt geadviseerd om vooraf navraag te doen bij uw zorgverzekeraar over de vergoeding, zodat u weet waar u aan toe bent.

De zorgverzekeraar zal uw eigen risico verrekenen met de nota. In 2018 is het basis eigen risico vastgesteld op € 385,=. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

n.b. Vanaf 2016 hoeven cliënten die de zorg zelf betalen (dus middels een onverzekerd product: OVP) geen verwijsbrief meer te hebben van hun huisarts.

Directe en indirecte tijdsbesteding:

Naast de gesprekken (directe tijd) die 45 minuten duren, wordt binnen het gekozen behandeltraject
ook indirecte tijd berekend. Hieronder wordt verstaan:

• digitale verslaglegging en rapportage aan verwijzer/derden
• uitwerken vragenlijsten, diagnostiek en onderhouden contact middels e-health programma Testbeter.
• overleg met collega’s, huisarts, psychiater etc.

Niet verzekerde zorg:

Niet alle DSM-diagnoses vallen onder de verzekerde basiszorg. Zo worden niet meer vergoed:
aanpassingsstoornissen, enkelvoudige fobieën, relatieproblemen en werkgerelateerde problematiek.
Mogelijk worden deze wel vergoed vanuit uw aanvullend pakket. Kijkt u dit zelf goed na. De kosten
voor consulten die buiten de verzekerde basiszorg vallen (OVP) worden aan u zelf gedeclareerd tegen
een tarief van € 95,= per 45 minuten. Voor telefonische consulten of uitgebreidere email-consulten
wordt ¼ consult in rekening gebracht.

Niet alles is verzekerde zorg:
Niet alle problemen/stoornissen vallen onder de verzekerde basiszorg. De overheid heeft al eerder besloten om aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en arbeidsgerelateerde problematiek niet meer te vergoeden. (Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis). U ontvangt voor de niet-verzekerde consulten een declaratie voor een ‘onverzekerde prestatie’ (OVP) met een tarief van € 95,- per 45 minuten. Een mail- of telefonisch consult wordt als ¼ consult in rekening gebracht.

Stoppen van de behandeling:

Als u tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, zijn de kosten van het gekozen zorgzwaartepakket voor u als cliënt. Vergelijk het met een cursus die u volgt of een vakantie die u heeft geboekt. U betaalt voor wat is afgesproken, ook als u besluit om tussentijds te stoppen. Wanneer u na 1 of 2 gesprekken stopt, zal een transitie-prestatie in rekening gebracht worden.

Annuleren:

Bij verhindering kunt u kosteloos tot 24 uur tevoren afmelden middels het inspreken van mijn voicemail of het tijdig zenden van een sms/whatsappbericht. Wanneer dit korter is dan 24 uur, ontvangt hiervoor een factuur van € 50,=.

© Ellen Burgers – GZ – Psycholoog