Verwijzing en vergoeding

Kosten en vergoeding 2021

Psychologenpraktijk Burgers heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Dit houdt in dat we spreken van niet-gecontracteerde zorg. Het is afhankelijk van uw polis, welk percentage van het behandeltarief u vergoed zult krijgen.

Belangrijke voorwaarden voor vergoeding:

  • u heeft een verwijzing van uw huisarts voor de Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ);
  • de datum op de verwijsbrief dient vóór het eerste consult bij ons te liggen;
  • in de verwijsbrief dient een vermoeden te staan van een DSM-diagnose.

Na 1-2 intakegesprekken, stelt de psycholoog de definitieve DSM-diagnose en wordt er een passend zorgzwaartepakket (behandeltraject) gekozen, afhankelijk van de ernst van de problematiek.

NZa-tarief prestaties (vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

De tarieven van psychologenpraktijk Burgers liggen onder het NAz-tarief en zijn voor 2021 als volgt:

PrestatieErnstGemiddelde tijdsduurTarief
KortLichte DSM Stoornissen295 min€ 510,00
MiddelMatige DSM stoornissen495 min€ 850,00
IntensiefErnstige DSM stoornissen750 min€ 1.350,00
TransitieConsultatie, terugverwijzing of onvolledig behandeltraject120 min€ 200,00

De facturering van de behandeling wordt achteraf gedaan, dus als de behandeling is afgerond, of na 365 dagen. U ontvangt middels mail de nota, die u zelf dient te betalen aan de praktijk. Deze nota dient u daarna in bij uw zorgverzekeraar, die het in uw polis vastgelegde percentage vergoedt aan u. U wordt geadviseerd om vooraf navraag te doen bij uw zorgverzekeraar over de vergoeding, zodat u weet waar u aan toe bent.

Eigen bijdrage / Eigen risico:

Voor verzekerde zorg hoeft u geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Ook voor 2021 is het eigen risico wettelijk vastgesteld op € 385 per persoon. U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico.

Directe en indirecte tijdsbesteding:

 Naast de gesprekken (directe tijd) die 45 minuten duren, wordt binnen het gekozen behandeltraject ook indirecte tijd berekend. Hieronder wordt verstaan:

  • digitale verslaglegging en rapportage aan verwijzer/derden
  • uitwerken vragenlijsten, diagnostiek en onderhouden contact middels e-health programa Praktijkdata.
  • overleg met collega’s, huisarts, psychiater etc.

Niet-verzekerde zorg/OVP: zelf betalen:

De overheid heeft een aantal diagnoses uit het vergoedingenpakket geschrapt. Dit is onder meer het geval bij de behandeling van aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, relatieproblematiek, en werk gerelateerde problematiek. Als de u geboden zorg niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering, dan wordt dat vooraf met u afgestemd. Wij bieden dan zorg in de vorm van OVP consulten (‘overige produkten’).
Ook als u om privacy redenen geen gebruik wenst te maken van de vergoedingsmogelijkheden bij uw zorgverzekeraar of bij uw gemeente, wordt het OVP-tarief in rekening gebracht.

De kosten van OVP consulten moet u zelf betalen. Wellicht heeft u in dat geval wel recht op een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. Informeert u hiervoor zelf bij uw zorgverzekeraar. Soms kunt u ook een vergoeding ontvangen via uw werkgever, het UWV (in het kader van arbeidsintegratie) of andere instanties.

Ook kunt u besluiten om een behandeling die wel vergoed wordt vanuit de basisverzekering, toch zelf te betalen. U hoeft dan geen verwijsbrief te hebben, wij leggen geen diagnose vast en uw behandelaar is niet gebonden aan wettelijke en contractuele beperkingen ten aanzien van welke klachten mogen worden behandeld.

De kosten voor consulten die buiten de verzekerde basiszorg vallen (OVP) worden aan u zelf gedeclareerd tegen een tarief van € 100,= per consult. Voor telefonische consulten of uitgebreidere emailconsulten wordt ¼ consult in rekening gebracht.

Cliënten tot 18 jaar:

Cliënten onder de 18 jaar ontvangen een factuur vanuit de praktijk, conform OVP tarief. Psychologenpraktijk Burgers heeft geen contract met de gemeentes afgesloten. Zie voor vergoede hulp aan 18-minners in deze regio www.wegwijsplus.vught.nl.

Jongeren vanaf 16 jaar :

Volgens de wet hebben jongeren vanaf deze leeftijd zelf beslissingsrecht. Alleen met toestemming van de jongere worden ouders geïnformeerd over het verloop van de behandeling. Voor jongeren vanaf zestien jaar geldt dat zij zonder toestemming van ouders in behandeling kunnen gaan. De ouders hebben ook geen recht op inzage van het medisch dossier.

Stoppen van de behandeling:

Als u tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, zijn de kosten van het gekozen zorgzwaartepakket voor u als cliënt. Wanneer u na 1 of 2 gesprekken stopt, zal een transitieprestatie (zie tabel NZa tarieven) in rekening gebracht worden.

Annuleren:

Bij verhindering kunt u kosteloos tot 24 uur tevoren afmelden. Wanneer dit korter is dan 24 uur, of bij een no-show, ontvangt hiervoor een factuur van € 50,=.